Domov LENKA

projekt integrovaného bydlení a dílen pro mentálně postižené a postižené s kombinovanými vadami

Náš humanitární projekt je stavbou „na zelené louce“ v Praze 6 - Suchdole, která bude po dostavění sloužit výše uvedenému účelu.

Projekt v sobě spojuje několik funkcí, a to

  • funkci chráněného bydlení pro omezený počet postižených klientů
  • funkci sociální ve smyslu přechodného soužití a práce v obměňujícím se kolektivu včetně nácviku co možná nejvíce samostatně vykonávaných každodenních činností a životních potřeb, zdokonalování sebeobsluhy, nácvik chování a jednání v různých životních a pracovních situacích apod.
  • funkci podnikatelskou tím, že část ubytovací kapacity Domova LENKA bude pronajímána zejména handicapovaným cizincům – návštěvníkům Prahy ke krátkodobým pobytům, a víceúčelový sál, projektovaný ve 2.NP Domova LENKA, bude pronajímán zájemcům o pořádání seminářů, pracovních setkání, schůzí, kulturních akcí apod., přičemž klienti Domova LENKA budou školeni a zacvičováni na zajištění zázemí ubytovacích služeb a při uvedených akcích (úklid, převlékání lůžkovin, výměna ubrusů a prostírání, praní, mandlování, příprava nápojů a jednoduchých jídel typu snídaně/svačina, úklid a úprava sálu pro různé akce, podávání občerstvení během akcí apod., kromě toho bude tento víceúčelový sál sloužit pro potřeby klientů Domova LENKA jako tělocvična, místo pro rehabilitaci i kulturní vyžití.
  • funkci partnerskou ve vztahu zejména k malým a středním podnikatelům - zájemcům o služby, poskytované Domovem LENKA, se zvláštním zaměřením na partnery, kteří s Domovem LENKA uzavřou partnerské smlouvy na využívání těchto služeb,
  • funkci propagační a osvětovou s cílem zpřístupnit veřejnosti problematiku mentálně postižených osob a osob s kombinovanými vadami za účelem integrace postižených do zdravé části společnosti i za účelem lepšího přijímání těchto osob společností včetně jejich snadnějšího začleňování do pracovního procesu,
  • vytvoření nových pracovních míst na pozicích asistentů v rámci asistenčního dohledu a školitelů a cvičitelů v rámci výuky a zácviku na jednotlivé pracovní činnosti v dílnách přímo v objektu, na jiných smluvních pracovištích mimo objekt a na přilehlém pozemku.
Výtěžek z pronájmů v Domově LENKA, jakož i výtěžek z dalších činností, vykonávaných klienty Domova LENKA pro podnikatelské a další subjekty, bude sloužit k úhradě nákladů na jeho provoz.

Projekt

Celý objekt je koncipován jako statek ve tvaru podkovy. Jde o dvoupodlažní dům, jehož 2.NP by mělo sloužit převážně školení a výcviku klientů na různé pracovní činnosti, jakož i pronajímání prostor, a 1.NP by mělo sloužit převážně ke krátkodobým pronájmům a k přechodnému ubytování klientů. Objekt je projektován jako bezbariérový.

Pro náš záměr jsme získali od Magistrátu hl.m. Prahy pozemek v k.ú. Suchdol v Praze 6. Občanské sdružení ATLANT má tento pozemek v užívání na základě smlouvy o výpůjčce na dobu 90 let.

Na stavebním projektu jsme spolupracovali s panem architektem Davidem Vávrou, který má ze své praxe velké zkušenosti s projektováním zařízení pro postižené, což v našich podmínkách vůbec není obvyklé ani samozřejmé. O to více si této spolupráce vážíme.
Cena stavby při projektovaném objemu 3 560,71 m3 a průměrně kalkulované ceně 6 500 Kč/m3 vychází na 23 144 615,- Kč. Cena vedlejší stavby v zadní části pozemku (garáže, sklad zahradního nářadí a mechanizace, WC) při objemu 396,37 m3 činí 2 576 405,- Kč. Cena stavby jako celku (bez zařízení a vybavení) vychází na 25 721 020,- Kč.

Sponzoring

Na projektu se dosud v průběhu jeho přípravy i realizace sponzorsky podílely různé subjekty – společnosti i jednotlivci, jejichž aktuální seznam je uveden v příloze.

Jejich příspěvky umožnily vznik architektonické studie a projektu pro územní a stavební řízení, zdárný průběh obou těchto správních řízení včetně zabezpečení podkladových stanovisek pro rozhodnutí a také zaplacení první etapy výstavby, spočívající v přeložce kanalizace jako nezbytné přípravě pro samotnou stavbu Domova LENKA.

Rozhodující část finančních prostředků je nyní třeba na investici do stavby Domova LENKA, jejího vybavení a zařízení jako školícího a výcvikového střediska pro mentálně postižené, a to v co nejkratší době, aby projekt mohl začít sloužit svému účelu. Vzhledem k tomu, že jde o investici v řádech milionů, překračující možnosti našich dosavadních sponzorů, pokusíme se získat potřebné prostředky z dotačního programu EU.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete rozmnožit řady našich sponzorů!

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.